Menu
Your Cart

Terms of leasing products

Το παρόν αποτελεί συμφωνία μίσθωσης ειδών και εξαρτημάτων («εξοπλισμός») ή πώλησης αυτών («προϊόντα») μεταξύ της ΚΑΝΚ ΑΕ (Μοναστηρίου 140 – Θεσσαλονίκη - «προμηθεύτριας») και του «μισθωτή»/ή «αγοραστή» ή του φυσικού προσώπου που υπογράφει και παραλαμβάνει, ενεργεί ως αντιπρόσωπος, για λογαριασμό,  κατ’ εντολή ή εξ ονόματος του «μισθωτή» ή «αγοραστή» («υπογράφων» ή «παραλαβών»), βεβαιώνοντας ότι είναι εξουσιοδοτημένος να υπογράψει το παρόν.


Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΑ

1. Η ισχύς του συμβολαίου άρχεται με την υπογραφή του παρόντος και με την έκδοση οποιασδήποτε μορφής παραστατικού της «προμηθεύτριας». Το συμβόλαιο δεν εκχωρείται σε τρίτον και δεν συνιστά ή θεμελιώνει σύσταση, μεταβολή, μετάθεση ή αλλοίωση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαιώματος. Όσον αφορά την πώληση, αυτή τελεί πάντα υπό το ρητό όρο της πλήρους αποπληρωμής του συμφωνηθέντος τιμήματος στο χρόνο που ορίζεται στη συμφωνία (δεν ξεπερνά τον ένα μήνα από την έναρξη του συμβολαίου). Μέχρι την πλήρη και ολοσχερή αποπληρωμή του τιμήματος πώλησης, η «προμηθεύτρια» διατηρεί την κυριότητα επί των «προϊόντων» και των σχετικών δικαιωμάτων της.

2. Ως μέγιστη περίοδος μίσθωσης ορίζεται αυτή των 6 μηνών από την υπογραφή του συμβολαίου.

3. Η «προμηθεύτρια» διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα καταγγελίας του συμβολαίου, επιφυλασσόμενη των δικαιωμάτων της.


Άρθρο 2. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Στο δελτίο αποστολής – ιδιωτικό συμφωνητικό ορίζονται οι χρεώσεις, οι οποίες αναγνωρίζονται πλήρως από τον «μισθωτή» και ουδέποτε δύνανται να αμφισβητηθούν και η έναρξη της μίσθωσης. Στις χρεώσεις περιλαμβάνονται όλες οι αργίες.

2. Οι παραδόσεις – παραλαβές (επιτυχείς-ανεπιτυχείς) επιβαρύνουν τον «μισθωτή», «αγοραστή» ή «υπογράφοντα».

3. Σε περίπτωση που η «μίσθωση» υπερβαίνει τον ένα μήνα και μέχρι τη λήξη της, το οφειλόμενο κάθε φορά ποσό θα γίνεται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την επομένη της συμπλήρωσης κάθε μήνα μίσθωσης. Ο «μισθωτής» υποχρεούται στην καταβολή της οφειλής πλέον ΦΠΑ οποτεδήποτε απαιτηθεί, άλλως επιβαρύνεται με τα νόμιμα.

4. Η εγγύηση που προκαταβάλλεται κατά την υπογραφή του παρόντος, ορίζεται κάθε φορά από την «προμηθεύτρια». Η διαφορά που προκύψει κατά την επιστροφή του «εξοπλισμού» χρεώνεται ή πιστώνεται στον «μισθωτή», αφού ελεγχθεί προηγουμένως η καταλληλότητα του «εξοπλισμού».

5. Εάν ο «μισθωτής» πληρώσει με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, υπογράφοντας εν λευκώ, εξουσιοδοτεί ανέκκλητα την «προμηθεύτρια» να εισπράξει τη βεβαιωμένη - ληξιπρόθεσμη οφειλή του. Οι μερικές πληρωμές μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας εκλαμβάνονται επίσης ως ανέκκλητος τρόπος πληρωμής.

6. Ασφάλιση εξοπλισμού

Εάν ο «μισθωτής» δεν διαθέσει τον «εξοπλισμό» προς έλεγχο, τότε η «προμηθεύτρια» μπορεί να αξιώσει χρηματική ποινή ή/και αποζημίωση λόγω αντικατάστασης. Επίσης, ο «μισθωτής» ευθύνεται για επιδιόρθωση, επισκευή, απώλεια, καθαρισμό ή καταστροφή και πλήρη αποκατάσταση. Εάν ο «μισθωτής» προβεί σε ασφάλιση του «εξοπλισμού» με πρόσθετη καταβολή 10% επί της αξίας μίσθωσής του, τότε η «προμηθεύτρια» παραιτείται του δικαιώματος αποζημίωσης για επισκευή. Εξαιρείται η ολοσχερής καταστροφή είτε τυχαίως είτε από υπαιτιότητα του υπογράφοντος και η οικονομικώς ασύμφορη επισκευή (κρίση «προμηθεύτριας»).

7. Με τη λήξη της μίσθωσης ο «μισθωτής» υποχρεούται στην επιστροφή του εξοπλισμού.

8. «Ο μισθωτής» δεν δύναται να υπομισθώσει, πωλήσει, παραχωρήσει τη χρήση του «εξοπλισμού» (είτε με τη μορφή άλλης επιχείρησης, νομικού ή ακόμα και φυσικού προσώπου). Η φορτοεκφόρτωση είναι ευθύνη του «μισθωτή»-«αγοραστή».

9.  Ασφάλιση εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένης απώλειας ή κλοπής αυτού)

Εάν  ο «μισθωτής» προβεί σε ασφάλιση του «εξοπλισμού» με πρόσθετη καταβολή 15% επί της αξίας μίσθωσής του, τότε η «προμηθεύτρια» παραιτείται του δικαιώματος αποζημίωσης για επισκευή του «εξοπλισμού» ή / και από αξιώσεις λόγω απώλειας ή κλοπής αυτού, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να αποδειχθούν ότι έχουν γίνει τα απαραίτητα για την αποφυγή της απώλειας.
  • Η κλοπή ή η απώλεια να δηλωθεί από τον «μισθωτή» σε Αστυνομική Αρχή και να διατεθεί ο φάκελος του συμβάντος στην «προμηθεύτρια».
  • Η «προμηθεύτρια» να λάβει γνώση εντός 48ωρου και να της αποσταλεί άμεσα το έντυπο «HSS - Αναφορά κλοπής - απώλειας» μέσω φαξ ή ταχυδρομικώς, έντυπο το οποίο έχει παραληφθεί κατά την υπογραφή του παρόντος.

 

Μέγιστη ασφαλιζόμενη αξία: € 5.000.


Εξαιρέσεις: Κλοπή προϊόντων που επαναπωλούνται-Απώλεια λόγω ανειλικρίνειας.-Κλοπή από όχημα, στο οποίο ο «εξοπλισμός» ήταν εκτεθειμένος, χωρίς φύλαξη.-Απώλεια που αποκαλύπτεται μετά από απογραφή.- Απώλεια που οφείλεται σε δημόσια διαταραχή.-Απώλεια εκτός ελληνικών συνόρων.

Δεν υπάρχει κάλυψη: Σε κάθε περίπτωση για τα πρώτα € 50, ή για το 20% της ασφαλισμένης αξίας. – Για το 50% οποιασδήποτε αξίωσης για κλοπή αφύλακτου «εξοπλισμού» τη νύκτα και έξω από ασφαλισμένο χώρο ακόμα και εντός ασφαλισμένου οχήματος.

10. Ο «μισθωτής» ευθύνεται για την καταλληλότητα, ασφάλεια, ασφαλή χρήση, συντήρηση και καθαριότητα του «εξοπλισμού». Σε περίπτωση κωλύματος ενημερώνει πρώτα και αμέσως την «προμηθεύτρια».


Άρθρο 3. ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ

1. Ο «υπογράφων – παραλαβών» κατά την παραλαβή «εξοπλισμού»-«προϊόντος» αναγνωρίζει ότι ενημερώθηκε για την ασφάλεια και ορθή λειτουργία του. Δηλώνει ρητά ότι θα χρησιμοποιούνται μόνον από τον ίδιο ή από άτομα που έλαβαν γνώση των σαφών οδηγιών-διαπιστευτηρίων. Σε περιπτώσεις τραυματισμού ατόμων, ζημίας προσώπων-πραγμάτων που συνδέονται με θέματα ασφάλειας, ο «μισθωτής» - «αγοραστής» είναι υπόχρεος να αποζημιώσει όλους τους αιτούντες, φέροντας την απόλυτη ευθύνη και πάσα αστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί κατά τη διάρκεια της μίσθωσης ή από την αγορά.

2. Ο «μισθωτής» ευθύνεται για την επιλογή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται.


Άρθρο 4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΡΙΑΣ

1. Η ευθύνη της «προμηθεύτριας» για κάθε είδους αξίωση του υπογράφοντα που θεμελιώνεται, συμφωνείται είτε μέχρι του ποσού που οφείλεται εκ της μίσθωσης, είτε μέχρι της αξίας των «προϊόντων», οποιοδήποτε μικρότερο. Δεν καλύπτει επακόλουθη ζημία ή οικονομικής φύσης απώλεια αξιοπιστίας που προκλήθηκε από καθυστερημένη, μη πραγματοποιηθείσα παράδοση, αφαίρεση του «εξοπλισμού» - «προϊόντων», εάν και εφόσον παραδόθηκαν, τη μη καταλληλότητά τους, την καταστροφή τους και την παύση της λειτουργίας τους. Η «προμηθεύτρια» μπορεί ν’ αντικαθιστά τον «εξοπλισμό» με άλλα προϊόντα παρόμοιων προδιαγραφών ή λειτουργίας, ακόμα και μικρότερης αξίας.

2. Εάν η «προμηθεύτρια» έχει αναλάβει τη μεταφορά, προσπαθεί να παραδώσει ή παραλάβει την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ειδοποίηση. Επίσης, ο «μισθωτής» ή αντιπρόσωπός του θα παρευρίσκεται στην παράδοση – παραλαβή.

3. Σε περίπτωση που ο «μισθωτής» δεν χρησιμοποιήσει όλα ή μέρος των αναλωσίμων, πιστώνεται ανάλογα.


 Το Συμβόλαιο αυτό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα κατά τόπους δικαστήρια. Η τήρηση όλων των παραπάνω είναι υποχρεωτική. Η «προμηθεύτρια» μεριμνά για την τήρηση του συμφωνητικού και έχει τη δυνατότητα τροποποιήσεώς του με ανακοινώσεις πριν και κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, οι οποίες αποτελούν στην περίπτωση αυτή αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.